Spring til indhold

Klasser

Læs om klasserne i vores folder her: Download

Luk alle
Åben alle

Adventure-klassen er for elever, der gerne vil på ture ud af huset og afprøve fysiske og psykiske grænser samtidig med at der arbejdes fagligt og projektorienteret.

Undervisningen i Adventure-klassen er med en fast struktur og forudsigelighed med dags- og ugeskema.
Alle elever sidder ved deres eget bord og har deres egen skolecomputer.

Det tilstræbes at komme på tur ca. 1 x månedligt og gerne noget, der er ”anderledes”, hvor man mærker sig selv og sine grænser, f.eks. klatring, go-high,vandretur med overnatning i shelter, kajak, kampsport etc.

Det faglige niveau spænder fra 3.- 10.klasse og der undervises hovedsageligt i dansk, matematik, samfundsfag og geografi - udover dette kommer der valgfag, som er på tværs af lignende klasser.
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre grupper og der benyttes forskellige platforme og hjælpemidler i undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens faglige standpunkt og motivation for læring.
Der er forskellige temaer i løbet af skoleåret, såsom samfundsfaglige emner,personlig og social udvikling, erhvervsfaglige oplæg, ADL/Bo-undervisning mv.

Yderligere samarbejdes der med VUC, hvor eleverne efter vurdering har mulighed for at tage afgangsprøver - Det er ikke muligt at aflægge prøve på CSU.

Klassen henvender sig til unge, der godt kan lide at arbejde med håndværk og have.
Det kan være unge med generelle indlæringsvanskeligheder, fagspecifikke vanskeligheder og konkrete diagnoser såsom AHDH, autisme mv. Der arbejdes med en praktisk tilgang til læring og dannelse.

Det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev.
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre grupper. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens faglige og praktiske standpunkt samt motivation for læring.
Der søges en sammenkædning mellem det faglige og det praktiske arbejde gennem ide, planlægning og udførelse.

IT-klassen er for unge med udpræget interesse inden for IT, samtidig med, at de har særlige behov.
Fælles for klassens unge er, at de udover deres IT-interesse, har behov for små læringsrum, forudsigelighed, ro og struktur i skoledagen. Samt behov for meget konkret indlæring og social træning.

Undervisningen foregår i et trygt og struktureret læringsmiljø, hvor der er fokus på diverse IT-opgaver og elevens interesser, ressourcer og potentialer.

Alle skoledagene starter med et fælles morgenmøde, hvor eleverne selv er med til at vælge, om de vil arbejde individuelt med egne projekter eller være med til at løse diverse supportopgaver der kan løses både på skolen og ude af huset.

IT-klassen er en klasse, hvor de unge kan fordybe sig i et bredt udvalg af IT, samtidig med at de kan sætte fokus på netop det, som har deres interesse. Eleverne vil samtidig blive introduceret for nyheder indenfor teknologiens verden og er selvfølgelig altid velkomne til at byde ind med temaer, som har fanget deres interesse.
Der arbejdes bl.a med:
Operativsystemer, programmering (Lego Mindstorm, Raspberry Pod, gamedesign), almen softwarekendskab, apps, læringsspil samt billedelyd- og videoredigeringsværktøjer, PC-komponenter, 3D print, tablets/smartphones, VR, robotter, netværksopsætning og konfiguration, IT-support, vedligeholdelse, fejlsøgning, opdateringer og sikkerhedssystemer, Net-etik, plakater, foldere, hjemmeside, blogs.

Vi tilbyder også undervisning i de klassiske skolefag – specielt dansk, matematik og engelsk - til de elever, der ønsker at supplere deres undervisning med dette.
Vi forsøger såvidt muligt at lave så virkelige opgaver som muligt, som gør den unge klar til det fremtidige arbejdsliv,som eksempelvis kunne være IT-relevante opgaver. Derfor samarbejder vi med forskellige aktører i kommunen, hvor vi står for reparationer, installering og organisering af arbejdspladser og lignende opgaver. Det samme gør sig gældende med private virksomheder, hvor man også kan komme i korte og/eller længerevarende praktikforløb.

Målgruppe
Kunstklassen henvender sig til unge som har en interesse i at lære forskellige kunstneriske udtryk at kende.
Kunstklassen er et samarbejde mellem CSU & Holbæk Kulturskoles Billedskole.
Klassens målgruppe kan være unge med angst, skolevægring, psykiske lidelser, autisme mv.
Gruppen har fokus på, at de unge opnår lyst til at komme i skole. Det kan være svært at komme ud blandt andre, men i Kunst er der støtte og fleksibilitet til, at man kan udvikle sig i sit eget tempo.

Hverdagen i undervisningen er opbygget således, at der er:
• Ro, struktur og forudsigelighed
• Rummeligt og plads den enkelte
• Individuelle tiltag
• Personlig støtte og hjælp

Undervisningen
Undervisningen er centreret omkring det kunstneriske felt og det at udtrykke sig igennem billeder.
Der vil være mulighed for at arbejde med maleri, skulptur, keramik, grafik, klassisk tegning, animation, tegneprogrammer, filtning, smykker, fotografi mv.
For at styrke den personlige og sociale udvikling har vi så vidt muligt en månedlig oplevelse ud over det normale skema. Det kan være klassens Halloweenaften, en biograftur, en hyggeaften, en Københavnertur, en juletur/sommertur.
Alt planlægges på demokratisk vis i klassen.
Fagligt er der mulighed for at arbejde med dansk, engelsk, matematik på det aktuelle niveau. Der undervises hovedsageligt individuelt med udgangspunkt i elevernes faglige kompetencer. Vi arbejder fælles med en aktuel nyhedsartikel.
Samtidig tilbydes der deltagelse i valgfag med de øvrige klasser, f.eks. e-sport, hobbyværksted, idræt, musik, madhold, brætspil.
I Kunst øver vi deltagelse i det større fællesskab i CSU-ungdom, bl.a. fester og motionsdag, men med hensyntagen til den enkeltes overskud og grænser.

Samarbejde
Alle elever har en kontaktlærer, der i samarbejde med eleven udarbejder mål for skoleforløbet. Vi afholder jævnligt møder med alle relevante samarbejdspartnere.
Samarbejdet er baseret på refleksion, rummelighed og medmenneskelig respekt og forudsætter, at eleven har en vilje til at samarbejde.
Vi har især fokus på støtte og vejledning for at opnå øget selvværd, hjælp til at være sammen med andre samt styrke sociale færdigheder gennem fælles aktiviter.

Ungdomsliv
Der arbejdes med at udbygge den unges netværk inden for klassen, og der vil til alle arrangementer forsøges at lave tiltag så de unge kan deltage i en eller anden form.

Målgruppe
Køkken-klassen består af unge som godt kan lide at være, og arbejde i køkkenet.
Måske nogle også ser en fremtid for sig i et køkken ude i den store verden. De unge har mange forskellige udfordringer.
Vi har et trygt og godt læringsmiljø, hvor der er plads og rummelighed.

Hvem er vi og hvad laver vi?
Hverdagen i Køkken-klassen.
Hver morgen kl. 09.00 mødes vi og dagens opgaver bliver gennemgået.
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre grupper. Undervisningen tager sit udgangspunkt i at de unge lærer gennem praktisk arbejde.
• Vi bager til os selv og andre på skolen, laver mad - både koldt og varmt køkken
• Vi arbejder med køkkenhygiejne og rengøring
• Privatøkonomi
• Ungdomsliv
• Virksomhedsbesøg
• Førstehjælp
• Værtsskab/takt og tone
• Aktiv fritid

Vi forsøger at følge årstiderne, så vi bruger rå varerne, hvor de er bedst
Faglig undervisning/emneorienteret undervisning

Udover sin stamklasse, deltager eleven på forskellige valgfag. Der vil desuden
være adskillige praktikforløb, som vil hjælpe eleven til en erhvervsafklaring.

Målgruppe
Livsmestring og Medborgerskab henvender sig til unge der gerne vil arbejde med at
styrke personlige og sociale kompetencer, med fokus på robusthed, selvstændighed og handlekraftighed i eget liv.

Undervisning
Undervisningen har en tematisk tilgang med en tæt kobling mellem praksis og teori. Der er fast struktur på dagene.
Ugentligt er der ture ud af huset.
I undervisningen arbejdes blandt andet med:
• Selvværd, selvtillid og selvforståelse
• Selvbestemmelse, medbestemmelse og medborgerskab
• Relationer, netværk, fritids- og foreningsliv
• Sundhed og motion
• Demokrati og deltagelse
• Kommunikation og samarbejde
• Arbejdsmarkedskendskab og erhvervsafklaring
• At flytte hjemmefra
• At færdes i det offentlige rum

Derudover er der mulighed for at arbejde med forskellige skolefag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og historie.
Valgfag: I løbet af ugen er der mulighed for at deltage i valgfag som værksted, madlavning, krea, engelsk, tysk, musik, e-sport og forskellige former for idræt.
Der tilrettelægges interne og eksterne praktikforløb og kurser.

Samarbejde
Der tilrettelægges aktiviteter og forløb i samarbejde med foreninger og virksomheder i lokalsamfundet for blandt andet at højne de unges mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber med andre samt deltage aktivt i samfundet.
Alle elever har en kontaktlærer, der i samarbejde med eleven udarbejder mål for skoleforløbet. Der afholdes regelmæssige udviklingssamtaler.

Ungdomsliv
Der arbejdes med at udbygge de unges netværk og sociale erfaringer både inden og uden for klassen og skolen med hensyntagen til den enkeltes grænser og overskud.

Målgruppe
Musik/medie-klassen er for unge med særlige behov og en udpræget interesse for musik og/eller medie.
Det kan være unge med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, angst m.m. Unge som ofte er i klemme i det etablerede uddannelsessystem eller unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse uden støtte.
Kendetegnet for de unge er, at de udover deres interesse for musik og/ eller medier, har behov for små læringsrum, forudsigelighed, ro og struktur i skoledagen, samt behov for meget konkret indlæring og social træning.

Hverdagen i klassen
Undervisningen foregår i et trygt og struktureret læringsmiljø med udgangspunkt i elevens valg af instrument og elevens interesser, ressourcer og potentialer. Hver elev får tilknyttet en kontaktlærer.
Eleverne arbejder både individuelt med egne projekter, men ind- går også i et team, der i fællesskab f.eks. laver musiknumre, musikvideoer, optræder ved forskellige arrangementer, producerer reklamer, løser kreative opgaver og lign.
I Musik/medie-klassen vil du blive præsenteret for et bredt ud- valg af opgaver, der løses med en kreativ tilgang og med god tid til fordybelse.

Undervisningen
Som udgangspunkt vælger eleven fra starten, om man vil arbejde med musik eller medie. Dermed ikke sagt, at man ikke kan arbejde med begge dele, men man skal vælge retning.

Musik
Eleven vælger et hovedinstrument, som undervisningen vil tage udgangspunkt i. Der undervises i nodelære, teori og en smule hørelære. Derudover vil der blive undervist i sammenspil i et eller flere orkestre.

Medie
Undervisningen tager udgangspunkt i produktion af medier. Det kunne være video, podcast, reklamer, plakater, foldere og lign.. Undervisningen kommer derfor til at handle en stor del om softwaren, der bruges til at fremstille dette, samt det
tekniske udstyr såsom kameraer, mikrofoner osv.

Ungdomsliv og samarbejde
I løbet af skoleåret tilbydes der ekskursioner, der underbygger undervisningen i klassen.
En gang om ugen spises fællesfrokost, som er indkøbt og tilberedt af eleverne selv.
Vi tilbyder også undervisning i de klassiske skolefag – specielt dansk, matematik og engelsk - til de elever, der ønsker dette.
I samarbejde med vores studievejledere vil det også være muligt at komme i relevant erhvervspraktik

Målgruppe
Studiegruppen henvender sig til unge mellem 16 og 24 år, der gerne vil videre med deres skolegang.
Måske har den unge ikke været i skole i nogle år, og har derfor brug for en rolig periode til at genopfriske personlige, sociale og faglige kompetencer.
Eleverne har typisk diagnoser indenfor autismespektret eller psykiske/psykiatriske problemstillinger.

Hverdagen i Studiegruppen
Er bygget op omkring undervisning i fagene: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, geografi og forskellige emner.
Der er mulighed for at vælge valgfag sidst på dagen.
Der undervises både individuelt og fælles med udgangspunkt i elevens kompetencer.
eftermiddagen, der også følger til taxa eller klub.

Vi tilbyder:
• Ro, struktur og forudsigelighed i hverdagen
• Mulighed for at følge enkeltfag på VUC/10.kl.centeret
• Mulighed for erhvervspraktik
• Personlig støtte og hjælp

Samarbejde
Alle elever har en kontaktlærer, der sammen med eleven udarbejder mål for skoleforløbet.
Samarbejdet er baseret på refleksion, rummelighed og medmenneskelig respekt og forudsætter, at eleven har en vilje til at samarbejde.
Der er især fokus på at opnå øget selvværd, hjælp til at være sammen med andre samt styrke sociale færdigheder igennem fagligt samarbejde.

Målgruppe
Fælleskabet er det bærende for denne gruppe og der er et særligt fokus på relationsdannelse.
Gruppen henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder.
Eleverne i AKS kan have sprog-/tale vanskeligheder, være udfordret i begrebsforståelse, koncentrationsevne og have funktionsnedsættelse ift. motorik, sansning etc.

Skolefag
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og potentialer. Alle elever tilknyttes en kontaktlærer/pædagog. Personalet omkring klassen består af lærere, pædagoger, medhjælpere og studerende. Der arbejdes ud fra en anerkendende
tilgang med vægt på relations og identitetsdannelse samt socialt samspil.
Vi arbejder som udgangspunkt med krav ”nedefra og op”. Vi arbejder aktivt på at skabe samt bevare den gode stemning i klassen. I løbet af ugen er der mulighed for at deltage i forskellige fag og aktiviteter, såsom dansk, samfundsfag, matematik,
musik, wellness og kommunikation, værksted, kreativitet, udeliv, idræt/fysisk træning, svømning og ridning. Individuelt skema skræddersys i dialog med den enkelte elev.

Kommunikation
Der arbejdes på at skabe en rar og tryg kultur. Kommunikation er en naturlig del af dynamikken i klassen. Eleverne støttes til at opnå meningsskabende kommunikation.
Kommunikationen i klassen kan understøttes af Tegn Til Tale, billeder, IT kropssprog samt kommunikationshjælpemidler ved individuelt behov.
ADL (Almen Daglig Livsførelse)
AKS tilbyder træning i bla. madlavning, indkøb, tøjvask, hygiejne, transport/trafiktræning samt at begå sig i det offentlige rum. Der arbejdes med udvikling af sociale færdigheder.

Anderledes dage
I AKS har vi desuden “Anderledes dage”.
Det er projekter med tid til fordybelse i emner som f.eks.; ”kost og motion”, ”personlig udvikling”, ”sociale medier/mobiltlf”, ”Hvilke muligheder er der efter endt STU”?.

Målgruppe
STU A henvender sig til unge, som kan føle det overvældende at være i sociale sammenhænge og foretrækker at have en forudsigelig skoledag.
Måske har den unges tidligere skolegang været forbundet med følsomme minder, og måske har den unge brug for at forbinde skole med noget motiverende eksempelvis en særinteresse f.eks. Gaming, LEGO, madlavning, musik, natur, sport, værksted, historiske nedslag, puslespil mv.
Er den unge motiveret for skolefag, kan disse være aldersvarende i niveau, og hvis den unge har en særinteresse, som den unge gerne vil bruge tid på og gå i dybden med, kan dette også kobles sammen med givne skolefag.
Mange af vores unge profiterer af en struktureret skoledag. Derfor støtter vi de unge i at opretholde denne struktur.
Mange unge i STU A har, eller har haft, skoleværing og er diagnosticeret indenfor autismespekteret, opmærksomhedsforstyrrelser, kravundgående adfærd, angst og sensitivitet, og som profiterer af en anerkendende og mentaliserende
pædagogisk tilgang.

Hvem er vi og hvad laver vi?
STU A har fokus på elevens dagsform og dagens mentale overskud. Vi er derfor altid omstillingsparate, men har som udgangspunkt fokus på forudsigelighed og struktur. I STU A er der mulighed for at have eget rum, enten til undervisning
eller blot til at afholde pauser.
Hverdagen i undervisningen er opbygget således, at der er:
• Ro, struktur og forudsigelighed
• Individuelle tiltag
• Faglige og praktiske forløb

I STU A ydes støtte og fleksibilitet således, at elever kan udvikle sig i eget tempo. Undervisningen er derfor bygget op om den unges faglige, personlige og sociale udvikling.

Aktiviteter på CSU
Eleverne tilbydes desuden at kunne deltage i valgfag med skolens øvrige klasser, f.eks. E-sport, IT-light, hobbyværksted, idræt, musik, madhold, ridning, svømning, brætspil, LEGO. (Ovenstående valgfag udbydes også som enkeltfag)
Der er desuden tilbud om at deltage i det større ungdomsfællesskab på CSU Holbæk.
Sådanne arrangementer kan være fester, motionsdag, ekskursioner, fælles ture - med hensyntagen til individuelle behov.

Samarbejde
Alle elever har en kontaktpædagog samt kontaktlærer, der i samarbejde med eleven udarbejder mål for skoleforløbet. Skolen afholder to gange årligt elevevalueringsmøder, men der også mulighed for at mødes oftere efter behov.
Samarbejdet er baseret på refleksion, rummelighed og medmenneskelig respekt og forudsætter elevens vilje til at samarbejde.

STU R henvender sig til elever, der har behov for store individuelle hensyn i forhold til det pædagogiske og det fysiske miljø.
Hver elev har en kontakt lærer og en kontaktpædagog, der følger den unge i deres STU forløb.

En hverdag i STU R
I multigruppen har hver elev deres egen hverdag, da der er mange individuelle hensyn.
Hver elev har deres eget skoleskema, som er meget detaljeret. Eleverne bliver hentet ved taxa og den første lektion er altid den samme, da dette giver ro og forudsigelighed til resten af dagen.
Eleverne har et personale om formiddagen og et andet personale fra gruppen om eftermiddagen, der også følger til taxa eller klub.

Indhold i undervisningen
Undervisningen i gruppen bidrager til at styrke eleverne kommunikationsmæssigt bl.a. gennem totalkommunikation, Tegn til Tale, billedkommunikation og talemaskiner.
Der tages altid udgangspunkt i den kommunikation eleven allerede har og videreudbygger denne.
Mange af vore elever har motoriske vanskeligheder. Vi vægter derfor, at alle elever dagligt bruger kroppen samtidig med, at de styrkes kognitivt. Vi tilbyder dagligt den enkelte elev gåture (evt. med hjælpemiddel), motion i træningssal, cykelture,
svømning, ridning, wellness m.m.
ADL træning indgår dagligt ved at elever er med i de daglige gøremål.
Dette kan støttes af billeder og/ eller hjælpemidler således, at alle elever får mulighed for at deltage uanset handicap.
Undervisningen foregår i klassen og nærmiljøet.

Ungdomsliv og samarbejde
Skolen vægter, at eleverne efter ønske og behov får mulighed for at deltage i ungdomslivet på skolen. Dette kan være besøg i skolens cafe, valgfag, idrætsdage, skolefest m.m.
Arbejdet med eleverne sker i tæt samarbejde med forældre, bosted og andre samarbejdspartnere.
Ved vores fællesmøder drøfter vi elevernes fremtid både i og efter ungdomsuddannelsen.

Praktik
Det kendte personale er med den unge i praktik, når eleven skal videre fra deres STU til aktivitetssted.
Dette foregår også i et tæt samarbejde, hvor personale fra aktivitet stedet også indgår.Feedback

Sidst opdateret

21.09.2023

Ansvarlig redaktør

Majken Stampe