STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Fællesskab, dannelse, ungdomsliv, læring, udvikling, medborgerskab og selvstændighed er nogle af nøgleordene for CSU Holbæks stu.

På CSU Holbæk er det forpligtende fællesskab en væsentlig del af vores ungdomsuddannelse/stu. Vi har mange sociale arrangementer; fester, studierejser, koncerter, cafe-eftermiddage, festival mv. Vi har et rigt ungemiljø og der er gode muligheder for relations-dannelse undervejs i stu-forløbet.

Det er vores mål at sikre, at alle elever der går på CSU Holbæk opnår en optimal udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer i løbet af de tre stu-år. Formålet er at skabe et rigtig godt fundament for et så selvstændigt og aktivt voksenliv, som muligt. CSU Holbæks værdier bygger på ligeværd, medmenneskelighed, anerkendelse, tryghed, nærvær, udvikling mv.

Målgruppe

STU er for unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
På CSU Holbæk har vi en mangfoldig gruppe unge og rummer de fleste af stu´ens målgrupper.
Vi er en stor stu, som i elevtal svinger mellem 110 og 130 unge.

Klasserne på CSU Holbæk

På CSU har vi forskellige stam-klasser. Nogle klasser er opdelt efter interesse fællesskab og nogle er opdelt efter støttebehov.

I skoleåret 2024-25 har vi følgende klasser:

Adventure, Livsmestring, Køkken, Have & håndværk & værksted, It, Studiegruppen, Musik & kunst, Aks, STU A, STU S,  STU L, STU K & STU L.

Valghold

Vi tilbyder en bred vifte af valghold.
Vores valghold oprettes løbende på baggrund af elevers interesser og ønsker.

Mødetider

Undervisningen og dagens aktiviteter er mellem mandag, tirsdag og torsdag kl:9:00-14:15 og onsdag, fredag kl: 9:00-12:35

Grundskema 

Her ses et eksempel på et grundskema.

Transport til CSU Holbæks stu 

Befordringsregler, kørselsgodtgørelse m.m. for elever tilknyttet den 3 årige ungdomsuddannelse på CSU Holbæk.

Som hovedregel skal der være minimum 11 km (22 km t/r) mellem hjem/bosted og skolen for at en elev har krav på at dækket transportudgiften. Hvis kravet om de 22 km transport skal fraviges og dermed bevilliges transport, skal der – som udgangspunkt - være særlige befordringsbehov (fysisk handicap eller lign.).

De elever, som ikke har særlige befordringsbehov, henvises til at benytte offentlige transportmidler og får dækket udgiften hertil (årskort / mdr. kort). Det forudsættes, at offentlig transport ikke medfører urimelig lang vente- og befordringstid! Reglen om 11 km (22 km t/r) gælder også her.

For elever, som ikke kan benytte offentlige transportmidler (fysiske handicaps, ventetid eller lign.) tilbydes kørsel med busselskab. Det er forældrenes/bostedets pligt selv at afmelde til busselskabet, hvis eleven ikke skal afhentes (f.eks. ved sygdom og ferie).

Generel information

Her kan du se skolens feriekalender.

Ferie Dato
Sommerferie 23.06.23 - 13.08.23
Pædagogisk dag (eleverne har fri) 22.09.23
Efterårsferie 14.10.23 - 22.10.23
Juleferie 22.12.23 - 03.04.24
Vinterferie 10.02.24 - 18.02.24
Elevfest 15.03.24
Påskeferie 23.03.24 - 01.04.24
Kr. himmelfart 09.05.24 - 12.05.24
2. pinsedag 20.05.24
Grundlovsdag 05.06.24
Sidste skoledag 28.06.24
1. skoledag efter sommerferien 2024  

 

Klubben er åben alle hverdage i sommerferien.

De nævnte dage er første og sidste feriedage.

Det er din specialvejleder / den kommunale ungeindsats som indstiller til stu. Indstillingen behandles i kommunens visitationsudvalg som træffer afgørelse.

 

Hvis du drømmer om at gå på stu på CSU Holbæk er det vigtigt at du er målgruppevurderet, inden du kommer forbi og får en rundvisning.

Når du er blevet målgruppevurderet til stu, er du meget velkommen til at komme på rundvisning, samt i praktik efterfølgende.

Taksten dækker alle udgifter til undervisning, praktik, transporttræning m.v.

Byrådet har med virkning pr. 1/1 2024 vedtaget nedenstående differentierede takster.

    Dag   Måned   År  
Takst 0 - praktik 439 kr. 13.390 kr. 160.674.kr.  excl. transport
Takst 1 579 kr. 17.611 kr. 211.335 kr. excl. transport
Takst 2 683 kr. 20.744 kr. 249.295 kr.  excl. transport
Takst 4 945 kr. 28.744 kr. 344.925 kr.  excl. transport
Takst 5 1.056 kr. 32.120 kr. 385.440 kr.  excl. transport
Takst 6 1.120 kr. 34.067 kr. 408.800 kr.  excl. transport

Generel for alle takster gælder:

Alle takster er opgivet pr. dag og der opkræves for 366 kalenderdage om året. 
Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar mdr.
I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved udgangen af en måned, dog kan en elev
ikke opsiges med virkning pr. 30. juni i kalenderåret. Medmindre der er lavet andre aftaler i forbindelse med kvalitetsaftalerne.

Transportudgifter vil blive faktureret særskilt og opkræves af CSU Holbæk.

Fra den 1. august 2023 skal kommunalbestyrelsen indgå kvalitetsaftaler i forbindelse med nye aftaler om tilrettelæggelse af stu-forløb, eller hvis en eksisterende aftale (efter de hidtidige regler om overenskomst) skal fornys.

Fra den 1. januar 2025 skal alle aftaler mellem kommunalbestyrelser og uddannelsessteder, bortset fra kommunens egne, være indgået i form af kvalitetsaftaler efter de nye regler.

CSU Holbæk laver eller har lavet kvalitetsaftaler med de kommuner, vi samarbejder med i forbindelse med elevers stu-tilbud på CSU Holbæk.

Du kan se alle kvalitetsaftalerne her:

Københavns Kommune

Odsherred Kommune

Roskilde kommune 

Lejre kommune 

Via de to links herunder, kan du læse mere om indhold, lovgrundlag og målgruppe for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Center for Specialundervisning, CSU Holbæks ydelseskatalog.

Følg os på Instagram

Senest opdateret 16-04-2024