Målgruppe

På CSU Holbæk har vi en mangfoldig gruppe unge og rummer de fleste af stu´ens målgrupper.
Vi er en stor stu, som i elevtal svinger mellem 110 og 130 unge.

De unge kan være:

  • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder (Der kan være komorbiditet -autisme, ADHD, angst o. lign).
  • Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder
  • De unge kan dog også have gået på dagbehandlingstilbud/ været døgnanbragte. De unge vil typisk have komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst m.m.).
  • Psykisk sårbare unge med emotionelle vanskeligheder, der debuterer med en sindslidelse i teenageårene. De unge vil typisk have komorbiditet (skizofreni, depression, syndromer, selvskade, angst m.m.).
  • Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Begavelsesniveauet kan spænde fra svære, generelle indlæringsindlæringsvanskeligheder til middelsvær retardering. De unge i denne målgruppe spænder fra gruppen af unge, der ikke kan udtrykke deres behov/bede om hjælp -  til unge, der med støtte og hjælp kan udtrykke deres ønsker og behov og kan bevæge sig rundt på kendt område.
  • De unge kan desuden være bevægelseshæmmede med betydelige fysiske handicap og have svære kommunikative vanskeligheder samt autisme-spektrumforstyrrelser i svær til middelsvær grad.
  • De unge har brug for tæt støtte. Der kan i konkrete situationer være behov for 1:1 støtte, f.eks. ved spisning, toiletbesøg, sundhedsfaglige opgaver samt ved særlige læringssituationer.
  • De unge kan have brug for hjælpemidler, fx til at understøtte kommunikation og afhjælpe fysiske handicaps
  • Der vil være brug for fysiske træningsfaciliteter (bevægelses- og trænings baner, sanserum, fitnessfaciliteter)

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for stu, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.Den unge kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Hvis man drømmer om at gå på stu på CSU Holbæk er det vigtigt at man er målgruppevurderet, inden man kommer forbi og får en rundvisning. Det vil ofte være den kommunale ungeindsats, der målgruppevurderer om man er i målgruppen til stu.

 

Senest opdateret 17-04-2024