Om Tale og kommunikation

Tale- og kommunikationsteamet tilbyder udredning, intervention og rådgivning til voksne med sprog-, tale og kommunikationsvanskeligheder.

Tale- og kommunikationsteamet

Tale- og kommunikationsteamet består af audiologopæder (tale-/høre-pædagoger) med specialiseret viden om bl.a. sprog, tale, kommunikation, neurologi, anatomi og fysiologi.
Teamet kombinerer fagspecifikke kompetencer og har en videnskabelig funderet tilgang til praksis. I mødet med borgeren vægtes det relationelle højt og WHO’s klassifikationsmodel ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) anvendes som referenceramme, da denne bidrager til et helhedsorienteret perspektiv på borgerens livssituation.

Logopæden kan tilbyde

 • Udredning
 • Vurdering
 • Intervention
 • Rådgivning og vejledning til hhv. borgere, pårørende og fagpersonale

Den logopædiske udredning, vurdering og intervention kan finde sted i CSU’s lokaler i Holbæk, på plejehjem eller i eget hjem efter aftale.

Interventionen tilrettelægges efter den enkeltes behov og ressourcer og kan foregå som enten individuel intervention eller holdundervisning.

Der tilbydes desuden rådgivning og vejledning til borgeren og de pårørende.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i Holbæk og Odsherred Kommune kan henvende sig til teamet.

Henvendelse kan ske uden henvisning.

Ydelserne er gratis at benytte for borgere i Holbæk og Odsherred Kommune.

Transport til og fra undervisning kan arrangeres efter gældende regler.

Kontakt teamet på mail: csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Kontakt

 • Audiologopæd Ellen Lomholt - Tlf. 72 36 28 46
 • Audiologopæd Amanda Poulsen - Tlf. 72 36 87 73
 • Audiologopæd Susi Veigert - Tlf. 72 36 69 48
 • Audiologopæd Laura Lily Hauerslev - Tlf. 72 36 27 22
 • Audiologopæd (Holbæk sygehus) Maria Rantzau-Bartens - Tlf. 72 36 59 52
 • Audiologopæd (Holbæk sygehus) Kristine Khamnuanwit - Tlf. 72 36 12 42

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Om Sprog- og talevanskeligheder

Tale- og kommunikationsteamet tilbyder undervisning til personer med sprog- og talevanskeligheder

Disse vanskeligheder kan dække over flere forskellige undertyper.

Her nævnes kun overordnede områder:

Afasi

Afasi er en sprogforstyrrelse, som medfører tab af evnen til at opfatte og bruge sproget.

Afasi kan vise sig på følgende måde

 • Vanskeligheder med at tale og udtrykke sig sprogligt
 • Vanskeligheder med at forstå det talte sprog
 • Vanskeligheder med at læse, stave og skrive

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Udover undervisning af den afasiramte tilbyder logopæden rådgivning og vejledning til pårørende og plejepersonale.

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Dysartri

Dysartri er nedsat evne til at tale tydeligt som følge af lammelser eller koordineringsvanskeligheder i taleorganerne.

Årsagen til dysartri skyldes ofte apopleksi dvs. blodprop eller blødning i hjernen.

Dysartri kan give vanskeligheder med

 • Vejrtrækning
 • Stemmen
 • Sprogmelodien
 • Taletempoet
 • Udtalen

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå som eneundervisning eller i grupper.

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Taleapraksi

Taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade. Den forekommer ofte sammen med afasi.

Taleapraksi betyder nedsat evne til at udtale sproglyde og til at foretage flydende skift fra en sproglyd til den næste. 

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Afasi, dysartri og taleapraksi kan forekomme i flere grader, fra lette vanskeligheder, som næsten ikke bemærkes til de helt svære, hvor man næsten ikke kan tale.

Om stemmevanskeligheder

Tale- og kommunikationsteamet tilbyder undervisning til personer med stemmevanskeligheder.

Vanskelighederne dækker over mange forskellige undertyper og skyldes ofte en uhensigtsmæssig brug af stemmen. Der kan dog også være tale om f.eks. neurologiske årsager, føler efter kirurgiske indgreb eller infektion.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Hent pjece om stemmevanskeligheder her

 

Nyttige links

Hjernesagen Holbæk

Hjerneskadeforeningen

Videncenter for hjerneskade

Nationalt Videncenter for Demens

Parkinsonforeningen

Hjernetumorforeningen

 

Hvem er vi?

Tale- og kommunikationsteamet tilbyder udredning, intervention og rådgivning til voksne med sprog-, tale og kommunikationsvanskeligheder.

 

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024